Stanovenie ciel´a

Stanovenie cieľa

Palm LifeChart znamená výskum založený na praxi v oblasti bipolárnych porúch. Stredobodom je snaha, uľahčiť život ľuďom s bipolárnou poruchou.

Už dlho sa vie o obrovskom význame kontinuálneho a dlhodobého pozorovania priebehu bipolárnej poruchy.

Tento poznatok je vyjadrený aj v LifeChart-metodike: Dennodenné zadávanie parametrov ako obmedzenie bežného života, nálada, zmeny nálady, trvanie spánku, užívanie liekov a zvláštne životné udalosti, samotným postihnutým. Túto technológiu v papierovej forme používa veľmi veľa pacientov už roky.

Palm LifeChart prenáša túto štandardnú metódu na nové médium, ktoré si ponecháva osvedčené výhody LifeChart-metódy a tieto chce pre postihnutých a pre profesionálov optimalizovať. Pritom výhody elektronickej metódy sú prínosom pre obe strany:

Postihnutí si cenia oslovujúcu a čas šetriacu aplikáciu. Palm si môžu jednoducho všade zobrať zo sebou, program je jasne štrukturovaný. Elektronické vedenie denníka mnohých používateľov omnoho viac baví.

Profituju z pravidelných grafických vyhodnotení, ktoré sa po prenose dát na server zasielajú emailom. Pomocou prenosu a spätných opdovedí je možné zlepšovať kontinuitu a ochotu dokumentovať.

Zielsetzung

Profesionáli dostavajú cennú a finančne výhodnú podporu v zaznamenávaní dlhodobých vývojov v priebehu bipolárnej poruchy.

V budúcnosti tak môžu byť obchádzané pracné pokusy o rozpoznanie súvislosti medzi fázami choroby a môžnými skorými symptómami alebo o použitej terapii. Namiesto toho sa pomocou prehľadných grafík dajú ľahko do súvisu priebehy a charakteristické podmienky.

Palm Lifechart môže pritom uľahčiť aj klinické rozhodovanie.

PLC ako Practice Based Research k optimalizácii farmakoterapie

Practice Based Research znamená výskum blízky praxi pre klinicky relevantné otázky.

Veľkým počtom používateľov vzniknú obrovské množstvá dát. Tieto obsahujú longitudinálne informácie k dlhodobým priebehom pri rôznej kombinovanej farmakoterappii. V oblasti bipolárnych porúch stojí farmakoterapia pred veľkou provokáciou: Monoterapia sa sotva ešte používa. Namiesto toho sa kombinuje veľké množstvo jednotlivých účinných látok s rozličných skupín látok, ktorých účinnosť je často dokázaná
iba v monoterapii.

Bežné kontrolované klinické štúdie podľa kríterií Evidence Based Medicine (EBM) pre každú z týchto rozličných kombinácii by boli nielenže nezaplatiteľné, ale ani v dohľadnom čase nerealizovateľné. Napriek tomu požaduje lekárska zodpovednosť diferencované posudzovanie účinnosti.

Databanka PLC – projektu môže poskytnúť plnohodnoté služby pri otázkach o účinnosti kombinovanej terapie. Dodáva systematicky získané klinicky relevantné dáta k dlhodobým priebehom pre jednotlivé kombinované terapie. Pomocou priemyselných techník k analýze dát sa dajú posúdiť efekty terapií liekmi vzhľadom k ich účinnosti.  Samozrejme, že takáto databanka nemôže nahradiť žiadne metaanalýzy na základe kontrolovaných klinických štúdii. Dodáva ale hodnotné podklady, kde je náročná klinická štúdia nutná a úspech sľubujúca.

Metodicky presvedčí databanka založená na praxi jej nepatrnou námahou, nákladmi, kontinuálnym zlepšovaním kvality a priamou použiteľnosťou v klinickom všednom dni.

Týmto je Palm LifeChart prototypom nových búducich Practice Based Research Systems.

Pritom je PLC východiskovým bodom pre ďalšie zámery v oblasti výskumu orientovaného
na prax pomocou Nových médií:


Umiestnenie neuropsychiatrických testov na Palm a rozšírenie pre iné diagnózy sú príklady pre projekty blízkej budúcnosti.